Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2023 poz. 1356), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Mielec, a więc gmin: Cmolas, Niwiska, Majdan Królewski, Gawłuszowice, Wiejska Mielec, Miejska Mielec oraz Tuszów Narodowy. Granice zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Mielec można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Ponadto:

1)  w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez starostwo działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie)

2) sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),

3) sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan granic w terenie.

Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Lasy i grunty przeznaczony do zalesienia mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z nadleśnictwem pod nr tel. 17 747 69 70; e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa Mielec Dariuszem Sobota tel. 17 747 69 80; e-mail: dariusz.sobota@krosno.lasy.gov.pl.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.