Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mielec w 2022 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mielec w 2022 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 130 000 zł

1. Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec, 39-300 Mielec, ul. Partyzantów 11, REGON: 690026976; NIP 817-00-05-940,

strona internetowa: http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl

https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-nadlesnictwo-mielec/zamowieniapubliczne2

e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl telefon: (17) 7476970

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie będzie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie

regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych

w Nadleśnictwie Mielec, wprowadzonego zarządzeniem nr 7 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Mielec z dnia 04.03.2021 r.

3. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami będą:

Marzena Rusin – umundurowanie

Joanna Cieślik – środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

4. Termin związania ofertą: 30 dni.

5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15.12.2022 roku.

6. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mielec w 2022 roku.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Regulaminie przetargu.

7. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert:

- cena-100%

9. Regulamin przetargu można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-nadlesnictwo-mielec/zamowieniapubliczne2

10.Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest spełnić wymagania

określone w Regulaminie przetargu.

11.Miejsce i termin składania ofert:

a) Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Partyzantów 11;

39-300 Mielec, sekretariat - I piętro.

b) Termin składania ofert: 20.04.2022 r. do godz. 13ºº.

12.Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2022 r. o godz. 13³º w siedzibie Zamawiającego

- sala konferencyjna - I piętro.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mielec, dn. 20.04.2022 r.

 

INFORMACJA

W związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu przetargowym Nadleśnictwo Mielec zamieszcza na dole strony stosowną informację.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mielec, dn. 28.04.2022 r.

 

INFORMACJA

W związku z wyborem ofert w postępowaniu przetargowym Nadleśnictwo Mielec zamieszcza na dole strony stosowną informację.