Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Gospodarka łowiecka w lasach jest integralną częścią gospodarki leśnej. Musi być ona zgodna z celami i zasadami trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej określonymi w Ustawie o lasach.

W ramach zadań gospodarki leśnej należy uwzględnić potrzeby bytowe zwierzyny. Czynnikiem decydującym o liczebności i strukturze gatunkowej zwierzyny oraz o rozmiarze zadań w zagospodarowaniu łowieckim rejonu hodowlanego jest rozmiar szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lesie.

Nadleśnictwo Mielec przydzielone zostało do XII Łowieckiego Rejonu Hodowlanego „Płaskowyż Kolbuszowski". Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o aktualny wieloletni plan zagospodarowania łowieckiego zatwierdzony przez Dyrektora RDLP Krosno. Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 4 obwody (Tab.1).

 

Tab. 1 Charakterystyka obwodów na terenie Nadleśnictwa Mielec

Charakterystyka obwodu łowieckiego

Nr obwodu

Koło łowieckie

Powierzchnia całkowita [ha]

Łączna powierzchnia gruntów leśnych [ha]

Procentowy wskaźnik lesistości [%]

Typ

Kategoria

28pk

„Ponowa” Chorzelów

5 658

897

15,9

polny

bardzo słaby

29pk

„Ponowa” Chorzelów

5 204

1 257

24,7

polny

słaby

30pk

„Knieja” Mielec

9 504

7 003

73,7

leśny

średni

38pk

„Sęp” Mielec

4 615

2 696

58,4

leśny

słaby

 

 Obwody łowieckie są dzierżawione przez trzy koła łowieckie. Granice obwodów łowieckich zostały wniesione na mapach przeglądowych zagospodarowania łowieckiego.

 

Na terenie Nadleśnictwa występuje 15 gatunków zwierząt łownych (Tab.2). Z grupy zwierzyny płowej występują wszystkie gatunki za wyjątkiem daniela.

 

Nadleśnictwo

Numer obwodu łowieckiego

Gatunki występującej zwierzyny łownej

1

2

3

Mielec

28pk

sama, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna domowa, tchórz zwyczajny, zając szarak, bażant, kuropatwa, dzikie kaczki, gołąb grzywacz

29pk

Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna domowa, tchórz zwyczajny, zając szarak, bażant, kuropatwa, dzikie kaczki, gołąb grzywacz

30pk

Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna domowa, kuna leśna, tchórz zwyczajny, zając szarak, bażant, kuropatwa, dzikie kaczki, słonka, gołąb grzywacz

38pk

Jeleń, sama, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz zwyczajny, piżmak, zając szarak, bażant, kuropatwa, dzikie kaczki, gołąb grzywacz, słonka, łyska

 

Tab.2 Wykaz gatunków zwierząt łownych w poszczególnych obwodach łowieckich.

 

Z uwagi na zwiększenie udziału gatunków liściastych wprowadzanych w zakładanych uprawach istotne znaczenie mają działania polegające na zminimalizowaniu szkód od zwierzyny. Dla ograniczenia szkód w uprawach i młodnikach powodowanych przez zwierzynę płową koła łowieckie mają obowiązek:

·     w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje ustalić rzeczywisty stan zwierzyny, ilość zwierzyny dostosować do możliwości wyżywieniowej siedlisk, a w obwodach o szczególnie dużym nasileniu szkód dążyć do ograniczenia jej liczebności,

·     bezwzględnie przestrzegać realizacji ustalonych planów odstrzału, szczególnie w samicach - kozy, łanie oraz młodzieży,

·     dążyć do zachowania właściwej struktury wiekowej i płciowej w populacjach sarny i jelenia,

·     stosować zabiegi zmierzające do ograniczenia szkodliwej działalności zwierzyny poprzez: ochronę ostoi, racjonalne zagospodarowanie łąk śródleśnych, zapewnienie właściwej bazy pokarmowej (poletka zgryzowe, lizawki, drzewa ogryzowe itp.).

Poza tym pracownicy Nadleśnictwa, żeby ograniczyć szkody w uprawach i młodnikach powodowanych przez zwierzynę płową mają obowiązek:

·     kontynuować mechaniczne i chemiczne zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem, uwzględniając także indywidualne zabezpieczenie cennych domieszek w czasie sezonu wegetacyjnego,

·     mimo znacznych kosztów kontynuować grodzenie wprowadzanych na gniazdach gatunków liściastych (Db) dla zapewnienia efektu hodowlanego.