Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powiatowe Centrum Edukacji Przydorniczej im. Profesora Władysława Szafera

Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczej to ważne przedsięwzięcie zrealizowane przez Nadleśnictwo Mielec w 2011 roku przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Gminy Mielec.

Plany stworzenia centrum edukacji przy Nadleśnictwie Mielec sięgają lat 90-tych XX wieku. Jednak dopiero w roku 2010 Nadleśnictwo Mielec uzyskało wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które umożliwiło realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec." Przedsięwzięcie to dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom". W związku z realizacją projektu dokonano przebudowy istniejącego dotychczas budynku hydroforni na obiekt umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych przez szkoły Powiatu Mieleckiego.

Następnym etapem inwestycji było wyposażenie Centrum w sprzęt elektroniczny oraz materiały edukacyjne takie jak programy multimedialne, filmy edukacyjne na DVD oraz literatura przyrodniczo-leśna, niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.

Powiatowe Centrum Przyrodnicze, położone w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Mielec, przy ul. Partyzantów 11, stało się miejscem licznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego, ale również z powiatów ościennych. Ponadto jest miejscem wystaw fotograficznych, malarskich, sztuki użytkowej o tematyce przyrodniczej oraz ciekawych wykładów, prelekcji, prezentacji i spotkań z zaproszonymi gośćmi. Obok sali dydaktycznej w ośrodku powstała również historyczna kancelaria leśniczego, w której zgromadzone zostały eksponaty związane z pracą leśników i prowadzoną przez nich na przestrzeni wielu lat gospodarką leśną.

Ciekawym punktem w centrum jest ekspozycja dotycząca, zaprzestanego wiele lat temu, zabiegu żywicowania. Dzięki niej dowiemy się za pomocą jakich narzędzi i w jakim celu wykorzystywano pozyskaną żywicę. Na piętrze obejrzeć można okazy zwierząt występujących na terenie Nadleśnictwa: owady, ptaki i ssaki oraz ich tropy przedstawione w skali 1:1. Na zewnątrz budynku zaś znajduje się pokaźna kolekcja sosen z całego świata. Poczynając od pospolitej sosny naszych lasów po sosnę ościstą czy sosnę japońską (więcej na ten temat: www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/park-sosnowy). W planach jest ciągłe powiększanie arboretum.

Działalność prowadzona przy Centrum skierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, lecz także do dorosłych i podopiecznych Specjalnych Ośrodków Wychowawczych.

W roku 2016, w 130. rocznicę urodzin pochodzącego z Mielca, Profesora Władysława Szafera Powiatowemu Centrum Przyrodniczemu przy Nadleśnictwie Mielec nadano imię tego wybitnego polskiego botanika. Przed wejściem do budynku odsłonięto również pamiątkową tablicę i posadzono dąb Szafera.

Cele jakie przyświecały powstaniu Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Profesora Władysława Szafera to:

1. Utworzenie i udostępnienie mieszkańcom powiatu mieleckiego obiektu bezpośrednio związanego z ochroną przyrody i edukacji;

2. Zwiększenie znaczenia Nadleśnictwa Mielec w kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu;

3. Rozpowszechnienie wiedzy wśród społeczności lokalnej o obszarach chronionych na terenie powiatu mieleckiego;

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony środowiska, ekologii oraz pogłębiania i poszerzania wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju;

5. Promocja obszarów chronionych Nadleśnictwa Mielec;

6. Rozwój świadomości ekologicznej i ochrony środowiska wśród mieszkańców powiatu mieleckiego;

7. Rozwój współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Mielec a innymi organizacjami, jednostkami zainteresowanymi tematyka edukacji ekologicznej i ochrony środowiska;

8. Kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży;

9. Kształtowanie dojrzałej postawy lokalnego społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie idei ekorozwoju.