Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią 19,3% powierzchni lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną w tych lasach sprawują starostwa powiatowe. Ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 2021 roku pomiędzy Starostą Powiatu Mieleckiego i Nadleśniczym Nadleśnictwa Mielec, starostwo powierzyło niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwu Mielec. Porozumienie zawarto na okres do 31.12.2021 r.

Zgodnie z porozumieniem, Nadleśnictwo Mielec sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych o powierzchni 1734,81 ha. Nadzór obejmuje gminy: Padew Narodowa (obręby: Babule, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zarównie), Tuszów Narodowy (obręby: Babicha, Borki Nizińskie, Czajkowa, Dębiaki, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy), Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska), Gawłuszowice (obręby: Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska), miasto Mielec (obręby: Mościska, Wojsław, Stare Miasto, Osiedle, Smoczka, Rzochów).

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu, Starosta Powiatu Mieleckiego powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Mielec:

- lustracje powierzonych do nadzoru lasów wraz z rejestracją stanu lasów

- cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności jego pozyskania w lasach objętych nadzorem

Każda osoba ubiegająca się o ocechowanie drewna w lesie nie stanowiącym Własności Skarbu Państwa zobligowana jest do wypełnienia "Wniosku o ocechowanie drewna" (załącznik poniżej). Wniosek ten musi zostać podpisany przez właściciela gruntu, w przypadku jego śmierci przez wszystkich spadkobierców lub przez dzierżawcę bądź zarządcę. Wcześniej przygotowany wniosek należy posiadać przy sobie podczas przyjazdu Specjalisty zajmującego się nadzorem nad lasami prywatnymi. W przypadku braku takiej możliwości, wniosek można również wypełnić na miejscu, przed samym cechowaniem drewna.

- kontrolowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, wydawanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów

 

Osoba sprawującą nadzór z ramienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec:

Teresa Wróbel

Kontakt: tel - 17 747 69 89

              e-mail - teresa.wrobel@krosno.lasy.gov.pl

 

W ramach prowadzonego nadzoru prowadzono dyżury w siedzibach gmin, lecz z powodu panującej pandemii zostały one całkowicie wstrzymane.