Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
Puszcza Sandomierska PLB 180005 obejmuje powierzchnię 14.842,57 ha w zasięgu administracyjnym, w tym 8.515,99 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Mielec.
Obszar został objęty ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r.
 


Siedliska przyrodnicze Natura 2000
Na terenie Nadleśnictwa siedliska przyrodnicze Natura 2000 łącznie zajmują powierzchnie 230,77 ha. Podział na siedliska leśne i nieleśne przedstawia się następująco (ha;%):


 

 

Udział leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w zależności od przyrodniczego typu drzewostanu wygląda następująco (ha;%):

 


Natomiast udział nieleśnych siedlisk przyrodniczych w zależności od typu siedliskowego lasu przedstawia poniższy wykres:
 


Opis i lokalizacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 została przyjęta zgodnie z danymi Nadleśnictwa zebranymi w ramach powszechnej inwentaryzacji siedlisk.

 

Wyróżniono następujące siedliska:
siedliska leśne:
91D0 – bory bagienne na powierzchni 2,39 ha,

91T0 – bór chrobotkowy na powierzchni 17,84 ha:


91E0 – łęgi olszowe, olszowo – jesionowe na powierzchni 23,61 ha:


9110-1 – kwaśne buczyny niżowe na powierzchni 1,83 ha:


9170-2 – grąd subkontynentalny na powierzchni 114,61 ha:


91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany na powierzchni 51,62 ha:siedliska nieleśne:
7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą na powierzchni 1,30 ha:


7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji na powierzchni 0,40 ha,
4030 – suche wrzosowiska na powierzchni 6,23 ha:


2330 – śródlądowe wydmy z otaczającymi murawami ze szczotlichą i mietlicą na powierzchni 0,49 ha: