Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt ochrony przeciwpożarowej na lata 2016-2023

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016 r. – czerwiec 2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (138 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (184 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (39 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

W ramach projektu Nadleśnictwo Mielec zakupiło lekki samochód patrolowo-gaśniczy, wybudowało stację meteorologiczną, zakupiło nowoczesny sprzęt umożliwiający lokalizację i wykrywanie pożarów oraz doposażyło Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 81 155 420,35 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 473 021,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 002 067,85 zł