Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla to finał uzgadniania działań gospodarczych z prawami natury. Leśnik aby dobrze gospodarować „hodować las" musi go najpierw pokornie obserwować. W praktyce uzgodnienia te polegają na tym, aby gatunki drzew były dostosowane do warunków siedliskowych (stąd potężnie rozwinięta gałąź selekcji ) aby odnawiać las gatunkami miejscowego pochodzenia  i pielęgnować go popierając drzewa o dobrym wzroście i rozwoju. Wszystko to służy do zachowania ciągłości produkcji.
W Nadleśnictwie Mielec odnowienia powierzchni leśnej odbywają się na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanu w zależności od zastosowanej rębni.
Przeciętnie w ciągu roku odnawiamy około 70 ha (na powierzchni otwartej) i 13 ha pod osłoną drzewostanu.
Priorytetem jest pochodzenie i jakość materiału sadzeniowego. Zadanie te realizujemy w oparciu o „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych".
Nadleśnictwo znajduje się regionie nasiennym 661( pierwsza cyfra oznacza numer krainy przyrodniczo-leśnej – (VI - Kraina Małopolska), w której znajduje się region, a dwie następne cyfry oznaczają numer regionu w danej krainie).
Baza selekcji populacyjnej składa się z : 252 ha sosnowych 32 ha olchowych, 11 dębowych i 13 ha brzozowych gospodarczych drzewostanów nasiennych, upraw pochodnych (sosnowych, modrzewiowych i dębowych o łącznej powierzchni ponad 60 ha, które po osiągnięciu wieku obradzania będą stanowić bazę nasienną), źródeł nasion trzech gatunków (lipy, dębu czerwonego i grabu).
Gospodarcze drzewostany nasienne to drzewostany korzystnie wyróżniające się jakością hodowlaną . Użytkowane rębnie w latach dobrego lub przynajmniej średniego urodzaju nasion pozwala na ich wykorzystanie do założenia upraw.
W częściowym rezerwacie przyrody „Pateraki" w oddziałach 94d i 121b znajdują się dębowe drzewostany zachowawcze na powierzchni 17,76 ha (wytypowane do zachowania cennych cech genetycznych).
Nadleśnictwo posiada szkółkę w oddziałach 97g, 124a (leśnictwo Pateraki) o powierzchni całkowitej 7,39 ha zaspokajającą potrzeby nadleśnictwa, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i okolicznych mieszkańców.


Hodowla lasu - zadania

W bieżącym dziesięcioleciu prowadzimy przebudowę drzewostanów znajdujących się w II strefie zagrożenia przemysłowego. Gospodarka leśna obejmuje odnowienia, pielęgnacją upraw i młodników na siedliskach BMśw do Lw. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (90,9 %), olsza czarna, (3,7 %), świerk (0,1 %), jodła (0,1 %).
W zakresie odnowienia na powierzchniach otwartych w pierwszych latach bieżącego dziesięciolecia uproduktywniamy halizny, zręby zaległe, płazowiny.
Odnowienia zrębów bieżących następują niezwłocznie po ukończeniu cięć na pasach zrębowych. Zwracamy baczną uwagę na odnowienia pod osłoną „przy prowadzeniu rębni gniazdowych i częściowych. Staramy się godzić procesy naturalne z potrzebami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej dlatego dużą wagę przykładamy do inicjowania odnowień naturalnych.